Python比较运算符

剖断三个指标之间的关系,和标准化选用和循环结合使用的

Python相比运算符,python运算符

看清五个目的时期的涉及,和原则选择和巡回结合使用的

以下要是变量a为10,变量b为20:

图片 1

示范1:输入多个互不相等的卡尺头,遵照从小到大出口

num01,num02,num03 = eval(input(“请输入八个整数,用逗号分隔:”))

if num01 > num02:

if num02 > num03:

print(“从小到大出口:%d,%d,%d”% (num03, num02, num01))

elif num01 > num03:

print(“从小到大出口:%d,%d,%d”% (num02, num03, num01))

else:

print(“从小到大出口:%d,%d,%d”% (num02, num01, num03))

else:

if num03 < num01:

print(“从小到大出口:%d,%d,%d”% (num03, num01, num02))

elif num03 > num02:

print(“从小到大出口:%d,%d,%d”% (num01, num02, num03))

else:

print(“从小到大出口:%d,%d,%d”% (num01, num03, num02))

 

演示2:登陆判别

提示输入顾客名和密码

假诺客户名是Admin,密码等于123.com, 唤醒顾客登入成功

即便顾客名不是Admin,提醒顾客空中楼阁

若果密码不对等123.com, 升迁密码错误

 

username = input(“请输入客户名:”)

password = input(“请输入密码:”)

if username != “Admin”:

print(“顾客名空头支票”)

elif password != “123.com”:

print(“密码错误”)

else:

print(“登陆成功”)

图片 2

判断四个指标之间的涉嫌,和规范选拔和循环结合使用的
以下尽管变量a为10,变量b为20: 示例 1 :输入四个…

以下假如变量a为10,变量b为20:

图片 1

以身作则1:输入四个互不相等的整数,依据从小到大出口

num01,num02,num03 = eval(input(“请输入八个整数,用逗号分隔:”))

if num01 > num02:

if num02 > num03:

print(“从小到大出口:%d,%d,%d”% (num03, num02, num01))

elif num01 > num03:

print(“从小到大出口:%d,%d,%d”% (num02, num03, num01))

else:

print(“从小到大出口:%d,%d,%d”% (num02, num01, num03))

else:

if num03 < num01:

print(“从小到大出口:%d,%d,%d”% (num03, num01, num02))

elif num03 > num02:

print(“从小到大出口:%d,%d,%d”% (num01, num02, num03))

else:

print(“从小到大出口:%d,%d,%d”% (num01, num03, num02))

 

示范2:登陆决断

唤醒输入客商名和密码

若果客户名是Admin,密码等于123.com,
提示客商登入成功

设若客户名不是Admin,提示客户海市蜃楼

若是密码不对等123.com,
唤醒密码错误

 

username = input(“请输入客户名:”)

password = input(“请输入密码:”)

if username != “Admin”:

print(“顾客名一纸空文”)

elif password != “123.com”:

print(“密码错误”)

else:

print(“登入成功”)

图片 2

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*
Website